JoomlaTemplates.me by BlueHost Reviews

Avārijas dienests 24/7 - 20222011

 

 

IEVĒRĪBAI!!!
* Ūdens rādījumus var nodot Bill.me platformā, p/a SAN-TEX mājaslapā no mēneša 25.datuma līdz mēneša pēdējai darbadienai vai iemetot kvītiņu p/a SAN-TEX pastkastītē līdz katra mēneša 28.datumam

Izsludināta pieteikšanās līdzfinansējumam māju pieslēgšanai centralizētajam ūdensvadam un/vai kanalizācijas sistēmai

Kategorija: Raksti, publikācijas
Publicēts Trešdiena, 26 Februāris 2020
Autors San-Tex

       Kā pēdējos gados, tā arī šogad Balvu novada pašvaldība ir izsludinājusi pieteikšanos līdzfinansējuma saņemšanai centralizētā ūdensvada un kanalizācijas sistēmas pieslēgšanai. Balvu novada dzīvojamo māju īpašnieki tiek aicināti iesniegt pieteikumus pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai līdz 2020. gada 24. aprīlim.

       Pašvaldības līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēgšanai ir tiesīgas saņemt fiziskas personas, kuru dzīvesvieta deklarēta Balvu novada administratīvajā teritorijā un dzīvokļu īpašnieku kopības Balvu novada teritorijā esošam īpašumam.

       Pašvaldības līdzfinansējums tiek piešķirts pieslēguma izbūvei nepieciešamo materiālu apmaksai, bet ne vairāk kā EUR 400,00 viena nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un/vai kanalizācijas sistēmai.

       Pašvaldības līdzfinansējumu var saņemt nekustamā īpašuma īpašnieks, kura nekustamais īpašums, pieteikuma par pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanu iesniegšanas dienā, atbilst šādiem nosacījumiem:

           • pretendents vēlas izbūvēt pieslēgumu vienlaicīgi ūdensvadam un kanalizācijai;

           • pretendents vēlas izbūvēt pieslēgumu tikai kanalizācijai;

           • pretendentam jau ir noslēgts līgums par kanalizācijas izmantošanu vai ir izbūvētas lokālās attīrīšanas iekārtas, bet vēlas izbūvēt pieslēgumu tikai ūdensvadam.

       Netiek atbalstītas šādas izmaksas:

           • lietus notekūdeņu kanalizācijas būvniecība vai pārbūve;

           • esošās ūdensapgādes un komunālo notekūdeņu kanalizācijas sistēmas vai tās daļas pārbūve vai nojaukšana (izņemot septiķus, ja tos ir iespējams pārbūvēt kanalizācijas sistēmas nepieciešamajā sastāvdaļā);

           • jaunas ūdensapgādes sistēmas izbūve, ja nekustamajā īpašumā jau ir pieslēgums centralizētajai ūdensapgādes sistēmai;

           • jaunas kanalizācijas sistēmas izbūve, ja nekustamajā īpašumā jau ir pieslēgums centralizētajai kanalizācijas sistēmai, izņemot, ja ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs izsniedzis  tehniskos noteikumus jaunas kanalizācijas sistēmas izbūvei.

       Lai pieteiktos līdzfinansējuma saņemšanai, pretendentam līdz 2020.gada 24.aprīlim Balvu novada pašvaldībā (Bērzpils ielā 1A, Balvos, Balvu nov., LV-4501, 2.stāvā 29.kab.) vai pagasta pārvaldēs jāiesniedz:

           • pieteikums;

           • saistošo noteikumu 10.punktā norādīto kategoriju apliecinoši dokumenti, ja tie nav pieejami pašvaldībā.

Papildus informāciju var saņemt pa tālruni + 371 29113054 vai +371 28673272.

       Balvu novada dome 2018.gada 8.martā pieņēma saistošos noteikumus Nr.10/2018 “Par Balvu novada pašvaldības līdzfinansējuma apmēru nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajam ūdensvadam un sadzīves kanalizācijas sistēmai”, kas nosaka, ka pašvaldība līdzfinansē dzīvojamo māju pieslēgšanu centralizētajai ūdensapgādes un/vai kanalizācijas sistēmai, lai veicinātu privātā sektora māju pieslēgšanu centralizētajiem tīkliem. Saistošie noteikumi stājās spēkā 2018.gada 13.aprīlī, tie pieejami Balvu novada mājaslapā ŠEIT!

Iedzīvotājiem ir jāreģistrē decentralizētās kanalizācijas sistēmas

Kategorija: Raksti, publikācijas
Publicēts Trešdiena, 26 Februāris 2020
Autors San-Tex

       Pirms gada Balvu novada pašvaldība izdeva saistošos noteikumus “Par decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrācijas un lietošanas kārtību Balvu novadā”, lai novērstu vides piesārņošanu un nodrošinātu regulāru notekūdeņu izvešanu un novadīšanu centralizētajā kanalizācijas sistēmā. Šie noteikumi ir saistoši gan fiziskām, gan juridiskām personām.

       Atgādinām svarīgāko par šiem noteikumiem!

       Tātad decentralizētās kanalizācijas sistēma ir iekārtu kopa (individuālās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, kuru jauda nepārsniedz 5 m3/diennaktī, krājrezervuāri, septiķi, nosēdatakas, biotanki, u.c.), kas tiek izmantota individuālo notekūdeņu apsaimniekošanā.

Izvešanas biežums

       Minimālo notekūdeņu izvešanas biežumu no krājtvertnēm nosaka pēc formulas: I = B/A, kur I –krājtvertnes izvešanas biežums gadā (reizes), B – personu kopējais ūdens patēriņš gadā (m3), pieņemot, ka vienas personas ūdens patēriņš ir 1 m3/mēnesī vai arī, izmantojot datus, (tiek nolasīts no ūdens skaitītāja) par faktisko ūdens patēriņu; A –tvertnes tilpums m3.

       Minimālais notekūdeņu, nosēdumu izvešanas biežums no septiķa ir viena reize gadā, ar nosacījumu, ja izvedamais apjoms ir vismaz 70% no septiķa darba tilpuma.

       Minimālais notekūdeņu, nosēdumu vai dūņu izvešanas biežums no rūpnieciski izgatavotām attīrīšanas iekārtām, kuras attīrītos notekūdeņus novada vidē un kuru kopējā jauda ir mazāka par 5 m3/diennaktī, ir nosakāms saskaņā ar iekārtas ražotāja izdoto tehnisko dokumentāciju vai instrukcijām par šo iekārtu ekspluatāciju.

Prasības asenizatoriem (strādnieks, kas veic asenizācijas darbus)

        Asenizatoram ir jābūt reģistrētam Komercreģistrā vai Valsts ieņēmumu dienestā (VID) kā saimnieciskās darbības veicējam, kā arī reģistrētam VID kā nodokļu maksātājam. Persona nedrīkst būt VID vai pašvaldības administrēto nodokļu parāds, kas kopsummā pārsniedz EUR 150.

       Asenizatoram ir jābūt noslēgtam līgumam ar PA “SAN – TEX” – Balvu pilsētā, vai pagasta pārvaldi – pagastu ciemos, atkarībā no pakalpojumu sniegšanas vietas, par decentralizēto kanalizācijas sistēmu šķidro sadzīves atkritumu pieņemšanu, izņemot gadījumus, ja decentralizēto pakalpojumu sniedz PA “SAN – TEX” vai pagasta pārvalde.

       Protams, asenizatoram jābūt nodrošinātam ar pakalpojuma sniegšanai paredzētu specializētu transporta līdzekli.

       Pēc kanalizācijas notekūdeņu savākšanas asenizators noformē pakalpojumu kvīti divos eksemplāros, kur 1 izsniedz klientam, bet otru glabā savā lietvedībā. Kvītis tiek numurētas viena kalendārā gada ietvaros atbilstoši ieraksta kārtas numuram Asenizācijas pakalpojumu reģistrācijas žurnālā, kas tiek sagatavots elektroniski.

       No klienta savāktos kanalizācijas notekūdeņus asenizators nolej tikai pakalpojumu kvītī norādītajā pieņemšanas punktā, citās vietās tos noliet kategoriski aizliegts.

       Ja pakalpojuma sniegšanas laikā ir bijuši neparedzēti starpgadījumi, asenizators par to izdara piezīmi reģistrācijas žurnālā.

       Līdz kārtējā gada 1.februārim asenizators iesniedz Balvu novada pašvaldības reģistra uzturētājiem rakstveida deklarāciju par iepriekšējā saimnieciskajā gadā izvesto notekūdeņu un nosēdumu apjomu konkrētajā teritorijā saskaņā ar noteikumos pievienoto veidlapu, kuru iesniedz klātienē, nosūta pa pastu vai elektroniski.

       Lai asenizators varētu veikt šo darbu, nepieciešams reģistrēties, iesniedzot rakstveida iesniegumu Balvu novada pašvaldībā.

Kanalizācijas sistēmu reģistrācija, kontrole un uzraudzība

       Īpašniekiem ir pienākums reģistrēt decentralizēto kanalizācijas sistēmu, aizpildot decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrācijas apliecinājumu (saistošo noteikumu pielikumā).

       PA “SAN – TEX” vai pagasta pārvaldei ir tiesības veikt decentralizētās kanalizācijas sistēmā uzkrāto un novadīto notekūdeņu paraugu analīzes, lai noskaidrotu, vai decentralizētā kanalizācijas sistēma darbojas atbilstoši tās ekspluatācijas prasībām, kā arī prasīt īpašniekiem veikt sistēmas pārbūvi vai jaunas sistēmas izbūvi vai iekārtu uzstādīšanu, ja decentralizētās kanalizācijas sistēmas ikgadējā vai ārkārtas apkope nenovērš kaitējumu videi. Tāpat minētās iestādes ir tiesīgas pārbaudīt decentralizēto notekūdeņu pakalpojuma saņemšanas apliecinošo attaisnojuma dokumentu esamību, informējot īpašnieku, piekļūt decentralizētās kanalizācijas sistēmai, lai veiktu tās tehniskā nodrošinājuma un apsaimniekošanas prasību izpildes kontroli, pieprasīt atskaites par izvesto notekūdeņu apjomu no asenizatoriem.

       Par šo noteikumu noteikto notekūdeņu un nosēdumu izvešanas minimālā biežuma neievērošanu – izsaka brīdinājumu vai naudas sodu – fiziskās personas līdz 350,00 eiro, juridiskās personas – līdz 500,00 eiro.

       Par asenizatoram noteikto prasību neievērošanu izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu – fiziskajām personām līdz 100 eiro, juridiskajām personām – līdz 1000 eiro. Par atkārtotu šo prasību neievērošanu uzliek naudas sodu – fiziskajām personām līdz 350 eiro, juridiskajām personām – līdz 1400 eiro.

Par dūmu detektoriem

Kategorija: Raksti, publikācijas
Publicēts Otrdiena, 14 Janvāris 2020
Autors San-Tex
Informācija ikvienam iedzīvotājam

Informācija ūdens lietotājiem

Kategorija: Raksti, publikācijas
Publicēts Ceturtdiena, 02 Janvāris 2020
Autors San-Tex

 

 

Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 9.decembra noteikumos Nr.1013 “Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu”

 

       2019. gada 19.novembrī tika apstiprināti grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 9.decembra noteikumos Nr.1013 “Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu” (turpmāk - Noteikumi). Būtiskākās Noteikumu izmaiņas skar pašus dzīvokļu īpašniekus. Noteikumi nosaka, ka turpmāk ūdens starpības rašanās problēma jārisina pašiem dzīvokļu īpašniekiem.

Ūdens patēriņa starpības rašanās iemesli:

 •  uzrādīti mazāki ūdens patēriņa skaitītāju rādījumi, nekā tie ir patiesībā; 
 •  mehāniski ietekmēti ūdens patēriņa skaitītāji, apturot vai kavējot to darbību;
 •  uzstādīti dažādi ūdens patēriņa skaitītāji;
 •  uzstādīti ūdens patēriņa skaitītāji ar dažādu ūdens plūsmas uztveršanas jutību;
 •  dzīvojamās mājas ūdensapgādes sistēma ir sliktā tehniskā stāvoklī;
 •  atšķirīgos datumos nolasīti un iesniegti ūdens patēriņa skaitītāju rādījumi, kā arī nolasot, tie noapaļoti;
 •  avārijās, remontdarbos nopludinātais ūdens daudzums;
 •  daļā atsevišķajos īpašumos nav uzstādīti vai nav verificēti ūdens patēriņa skaitītāji;
 •  atšķirīgs laiks, kad jāveic ūdens patēriņa skaitītāju atkārtota verificēšana;
 •  aizsērējuši ūdens patēriņa skaitītāji, sliktāka ūdens kvalitāte;
 •  ūdens patēriņa skaitītāju uzstādīšanas, lietošanas prasību neievērošana;
 •  aizsērējis vai citādi bojāts mājas kopējais ūdens skaitītājs (komercuzskaites mēraparāts).

 

       Ja veidojas ūdens patēriņa starpība, veic ūdens patēriņa pārrēķinu. Dzīvokļu īpašnieki ūdens patēriņa starpību sedz atbilstoši vienam no šādiem aprēķina veidiem, kuru izvēlas pārvaldnieks: 

 • dzīvojamā mājā esošo atsevišķo īpašumu skaitam,
 • proporcionāli atsevišķā īpašuma ūdens patēriņam par pēdējo mēnesi,
 • proporcionāli atsevišķā īpašuma vidējam ūdens patēriņam par pēdējiem trim mēnešiem,
 • proporcionāli atsevišķā īpašumā ietilpstošās kopīpašuma domājamās daļas apmēram,
 • atbilstoši atsevišķajā īpašumā dzīvojošo (vai deklarēto) personu skaitam, ja dzīvojamā mājā nav neapdzīvojamo telpu un mākslinieka darbnīcu, 

 

izņemot  gadījumus, ja:

 • nav iesniegta informācija par ūdens patēriņa skaitītāja rādījumu noteiktajā termiņā vismaz trīs mēnešus pēc kārtas,
 •  nav uzstādīts, nomainīts vai atkārtoti verificēts ūdens patēriņa skaitītājs;
 • ūdens patēriņa skaitītājs uzstādīts, neievērojot prasības, kas noteiktas normatīvajos aktos, dzīvokļu īpašnieku kopības vai pārvaldnieka lēmumā, t.i., noteikumu 14.1 punkts nosaka, ka ūdens patēriņa skaitītāju uzstādīšanu, nomaiņu un to atkārtoto verificēšanu atbilstoši normatīvajiem aktiem par mērījumu vienotību atsevišķajā īpašumā nodrošina dzīvokļa īpašnieks, ja dzīvokļu īpašnieku kopība saskaņā ar šo Noteikumu 14.3  punktu vai pārvaldnieks saskaņā ar šo noteikumu 30.2 punktu nav noteicis citu kārtību. Tas nozīmē, ka gan dzīvokļu īpašnieku kopība ar lēmumu var noteikt kārtību (tai skaitā prasības ūdens patēriņa skaitītāju tehniskajiem parametriem, papildaprīkojumam un uzstādīšanai), kādā dzīvokļa īpašnieks vai pārvaldnieks, vai cita pilnvarotā persona nodrošina ūdens patēriņa skaitītāju uzstādīšanu, nomaiņu un to atkārtoto verificēšanu atsevišķajā īpašumā atbilstoši normatīvajiem aktiem par mērījumu vienotību, gan arī pārvaldnieks var sagatavot priekšlikumus, kas nosaka, ka nepieciešamas vienotas prasības ūdens patēriņa skaitītājiem vai cita kārtība to uzstādīšanai, nomaiņai un atkārtotās verificēšanas nodrošināšanai. Ja pārvaldnieks sagatavo šos priekšlikumus, bet dzīvokļu īpašnieku kopība sešu mēnešu laikā pēc šo noteikumu 30. punktā noteiktās informācijas saņemšanas par to nav lēmusi (šo noteikumu 14.3 punkts), tad lēmumu par šiem ūdens patēriņa starpības samazināšanas pasākumiem pieņem pārvaldnieks. Minētā kārtība ir vienota visā dzīvojamā mājā,
 • atkārtoti nav ļauts veikt atsevišķajā īpašumā esošo ūdens patēriņa skaitītāju pārbaudi, ja par šādas pārbaudes veikšanu rakstiski paziņots vismaz nedēļu iepriekš, nosūtot paziņojumu uz atsevišķo īpašumu, kurā plānota skaitītāju pārbaude vai, ja ūdens patēriņa skaitītāju pārbaudē konstatēts, ka ūdens patēriņa skaitītāja pievienošanas vieta nav noplombēta vai nav noplombēta pārvaldnieka klātbūtnē atbilstoši šiem noteikumiem vai ūdens patēriņa skaitītājs, tā metroloģiskais aizsargzīmogojums (plombējums), pievienošanas vietas plombējums ir bojāts vai patvarīgi aizstāts, vai noņemts, vai ietekmēta ūdens patēriņa skaitītāja darbība,
 • atkārtoti nav ļauts pārvaldniekam vai citai dzīvokļu īpašnieku kopības pilnvarotai personai veikt atsevišķajā īpašumā ūdens patēriņa skaitītāju uzstādīšanu, nomaiņu vai nodrošināt to atkārtoto verificēšanu, ja tas ietilpst pārvaldnieka vai citas dzīvokļu īpašnieku kopības pilnvarotās personas pienākumos un par šiem darbiem ir rakstiski paziņots vismaz nedēļu iepriekš, nosūtot paziņojumu uz attiecīgo atsevišķo īpašumu.                              

       

       Ūdens patēriņa skaitītāju uzstādīšana vai nomaiņa dzīvokļa īpašumā ir maksas pakalpojums – nomaksā Norēķinu centrā, Partizānu ielā 14, Balvos vai internetbankā, norādot savu vārdu, uzvārdu, adresi un telefona numuru. Saņemot maksājumu, mēs ar Jums sazināsimies. Informācija par maksas pakalpojumu cenrādi pieejama Balvu novada pašvaldības aģentūras “SAN-TEX” mājaslapā www.san-tex.lv vai zvanot pa tālruni 64507199.

       Ļoti būtiska izmaiņa skar iedzīvotājus, ja ir paredzama dzīvokļa īpašnieka prombūtne, kuras laikā īpašumā neviens nedzīvos un netiks nodoti ūdens patēriņa skaitītāju rādījumi. Dzīvokļa īpašniekam vismaz nedēļu iepriekš par to jāinformē pārvaldnieku rakstiski vai pārvaldnieka noteiktajā saziņas formā, norādot prombūtnes laiku, kas nepārsniedz trīs mēnešus. Ja plānota prombūtne ilgāka par trim mēnešiem, dzīvokļa īpašnieks atkārtoti par to informē pārvaldnieku.

 

SECINĀJUMS

 

 • Nolasiet un nododiet ūdens patēriņa skaitītāju rādījumus iespējami tuvu aģentūras noteiktajai ūdens patēriņa skaitītāju rādījumu iesniegšanas pēdējai dienai, t.i., no katra mēneša 25. līdz 28.datumam, 
 • sekojiet līdzi ūdens patēriņa skaitītāja verifikācijas termiņam, 
 • ja ir prombūtne, neaizmirstiet ik pēc trim mēnešiem mums to paziņot.

                   

p/a “SAN-TEX” direktors U.Sprudzāns