Avārijas dienests - 64507010.  Pēc plkst. 22:00 - 28686506

 

IEVĒRĪBAI!!!
* Ūdens rādījumus var nodot Bill.me platformā, p/a SAN-TEX mājaslapā no mēneša 25.datuma līdz mēneša pēdējai darbadienai vai iemetot kvītiņu p/a SAN-TEX pastkastītē līdz katra mēneša 28.datumam

Balvu novada pašvaldības aģentūra „SAN-TEX” pārdod par brīvu cenu kustamo īpašumu EO-2621, valsts reģistrācijas numurs T340LC

Kategorija: Izsoles Publicēts Ceturtdiena, 21 Novembris 2019 Autors San-Tex

     

 

        Balvu novada pašvaldības aģentūra „SAN-TEX” pārdod par brīvu cenu kustamo īpašumu EO-2621,  valsts reģistrācijas numurs T340LC,  traktora cena – EUR 1400,00 (viens tūkstotis četri simti euro 00 centi). Pieteikšanās uz tehnikas iegādi līdz 2019.gada 2.decembrim plkst.16:30.

 

       Ja līdz 2019.gada 2.decembrim plkst.16:30 piesakās vairāki pircēji, izsole rīkojama Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma noteiktajā kārtībā.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Balvu novada pašvaldības aģentūras „SAN-TEX” mājaslapā www.san-tex.lv,  Balvu novada pašvaldības mājaslapā www.balvi.lv vai Balvu novada pašvaldības aģentūrā „SAN-TEX”, Bērzpils iela 56, Balvi, Balvu novads, katru darba dienu no plkst.9:00 līdz 16:00.  Interesenti var veikt izsolāmā objekta apskati.

Izsoles pretendenti pieteikumu dalībai izsolē var iesniegt līdz 2019.gada 10.decembrim plkst.16:30 pašvaldības aģentūrā „SAN-TEX” Bērzpils iela 56, Balvi, Balvu novads, kā arī jāsamaksā reģistrācijas maksa EUR 5,00 (pieci euro 00 centi) un drošības nauda 10% apmērā no izsoles sākumcenas, t.i., EUR 140,00 (viens simts četrdesmit euro 00 centi).

Reģistrācijas maksa un drošības nauda jāieskaita Balvu novada pašvaldības aģentūras „SAN-TEX”, reģ.Nr. 90001663120, bankas kontā AS “Citadele banka”,  LV12 PARX 0006 6847 6001 5. 

Izsole notiks 2019.gada 11. decembrī plkst. 13:30 p/a “SAN-TEX”, Bērzpils iela 56, Balvi, Balvu novads, 2.stāva sēžu zālē.

Izsoles noteikumi

Skatīts: 1005