Avārijas dienests - 64507010.  Pēc plkst. 22:00 - 28686506

 

IEVĒRĪBAI!!!
* Ūdens rādījumus var nodot Bill.me platformā, p/a SAN-TEX mājaslapā no mēneša 25.datuma līdz mēneša pēdējai darbadienai vai iemetot kvītiņu p/a SAN-TEX pastkastītē līdz katra mēneša 28.datumam

Balvu novada pašvaldības aģentūra „SAN-TEX” pārdod atkārtotā atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli kustamo īpašumu – universālo pašgājējmašīnu EO-2621, valsts reģistrācijas numurs T340LC

Kategorija: Izsoles Publicēts Pirmdiena, 21 Oktobris 2019 Autors San-Tex

       Balvu novada pašvaldības aģentūra „SAN-TEX” pārdod atkārtotā atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli kustamo īpašumu – universālo pašgājējmašīnu EO-2621, valsts reģistrācijas numurs T340LC. Traktora izsoles sākumcena – EUR 1472,00 (viens tūkstotis četri simti septiņdesmit divi euro 00 centi)

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Balvu novada pašvaldības aģentūras „SAN-TEX” mājaslapā www.san-tex.lv,  Balvu novada pašvaldības mājaslapā www.balvi.lv vai Balvu novada pašvaldības aģentūrā „SAN-TEX”, Bērzpils iela 56, Balvi, Balvu novads,  katru darba dienu no plkst.9:00 līdz 16:00. Interesenti var veikt izsolāmā objekta apskati.

Izsoles pretendenti pieteikumu dalībai izsolē var iesniegt līdz 2019.gada 5.novembrim plkst.16:30 pašvaldības aģentūrā „SAN-TEX” Bērzpils iela 56, Balvi, Balvu novads.

Pretendentam, kas vēlas piedalīties izsolē, līdz 2019.gada 5.novembrim plkst.16:30 jāieskaita drošības nauda 10% apmērā no izsoles sākumcenas, t.i., EUR 147,20 (viens simts četrdesmit septiņi euro 20 centi), un reģistrācijas maksu EUR 5,00 (pieci euro 00 centi) Balvu novada pašvaldības aģentūras „SAN-TEX”, Reģ.Nr. 90001663120, bankas kontā AS “Citadele banka”, LV12 PARX 0006 6847 6001 5. 

Izsole notiks 2019.gada 6.novembrī plkst.14:00 p/a “SAN-TEX”, Bērzpils iela 56, Balvi, Balvu novads, 2.stāva sēžu zālē.

Izsoles noteikumi

Skatīts: 880