Avārijas dienests - 64507010.  Pēc plkst. 22:00 - 28686506

 

IEVĒRĪBAI!!!
* Ūdens rādījumus var nodot Bill.me platformā, p/a SAN-TEX mājaslapā no mēneša 25.datuma līdz mēneša pēdējai darbadienai vai iemetot kvītiņu p/a SAN-TEX pastkastītē līdz katra mēneša 28.datumam

Balvu novada pašvaldības aģentūra „SAN-TEX” pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli kustamo īpašumu – automašīnu VW PASSAT VARIANT, valsts reģistrācijas numurs FE8768

Kategorija: Izsoles Publicēts Otrdiena, 17 Septembris 2019 Autors San-Tex

       Balvu novada pašvaldības aģentūra „SAN-TEX” pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli kustamo īpašumu – automašīnu VW PASSAT VARIANT, valsts reģistrācijas numurs FE8768. Automašīnas izsoles sākumcena – EUR 175,00 (viens simts septiņdesmit pieci euro 00 centi)

       Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Balvu novada pašvaldības aģentūras „SAN-TEX” mājaslapā www.san-tex.lv,  Balvu novada pašvaldības mājaslapā www.balvi.lv,  Ziemeļlatgales laikrakstā “Vaduguns” vai Balvu novada pašvaldības aģentūrā „SAN-TEX”, Bērzpils iela 56, Balvi, Balvu novads, katru darba dienu no plkst.9:00 līdz 16:00. Interesenti var veikt izsolāmā objekta apskati.

       Izsoles pretendenti pieteikumu dalībai izsolē var iesniegt līdz 2019.gada 2.oktobrim plkst.16:30 pašvaldības aģentūrā „SAN-TEX” Bērzpils iela 56, Balvi, Balvu novads.

       Pretendentam, kas vēlas piedalīties izsolē, līdz 2019.gada 2.oktobrim plkst.16:30 jāieskaita drošības nauda 10% apmērā no izsoles sākumcenas, t.i., EUR 17,50 (septiņpadsmit euro 50 centi), un reģistrācijas maksu EUR 5,00 (pieci euro 00 centi), Balvu novada pašvaldības aģentūras „SAN-TEX”, Reģ.Nr. 90001663120, bankas kontā AS “Citadele banka”,  LV12 PARX 0006 6847 6001 5. 

       Izsole notiks 2019.gada 3.oktobrī plkst.13:30 p/a “SAN-TEX”, Bērzpils iela 56, Balvi, Balvu novads, 2.stāva sēžu zālē.

 

Izsoles noteikumi

Skatīts: 836