Avārijas dienests 24/7 - 20222011

 

 

IEVĒRĪBAI!!!
* Ūdens rādījumus var nodot Bill.me platformā, p/a SAN-TEX mājaslapā no mēneša 25.datuma līdz mēneša pēdējai darbadienai vai iemetot kvītiņu p/a SAN-TEX pastkastītē līdz katra mēneša 28.datumam

Balvu novada pašvaldības aģentūra „SAN-TEX” pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli kustamo īpašumu - traktora piekabi, valsts reģistrācijas numurs P5723LV

Kategorija: Izsoles Publicēts Pirmdiena, 14 Janvāris 2019 Autors San-Tex

Balvu novada pašvaldības aģentūra „SAN-TEX” pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli kustamo īpašumu - traktora piekabi, valsts reģistrācijas numurs P5723LV, Bērzpils ielā 56, Balvos, Balvu novadā. Izsoles sākumcena – EUR 359,00 (trīs simti piecdesmit deviņi euro 00 euro centi).

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Balvu novada pašvaldības aģentūras „SAN-TEX” mājaslapā www.san-tex.lv,  Balvu novada pašvaldības mājaslapā www.balvi.lv vai Balvu novada pašvaldības aģentūrā „SAN-TEX” lietvedībā, Bērzpils ielā 56, Balvos, katru darba dienu no plkst.9:00 līdz 16:00., Ziemeļlatgales laikrakstā “Vaduguns”. Šajā pat laikā interesenti var veikt izsolāmā objekta apskati.

Izsoles pretendenti pieteikumu dalībai izsolē var iesniegt pašvaldības aģentūrā „SAN-TEX”, ne vēlāk kā līdz 2019.gada 28.janvārim plkst. 16:30, Balvos, Bērzpils ielā 56.

Visiem pretendentiem līdz 2019.gada 28.janvārim plkst. 16:30 jāiemaksā drošības nauda 10% apmērā no izsoles sākumcenas, t.i. EUR 35,90  (trīsdesmit pieci euro 90 euro centi) un reģistrācijas maksu EUR 5,00 (pieci euro 00 centi), Balvu novada pašvaldības aģentūras „SAN-TEX”, Reģ.Nr. 90001663120, bankas kontā: AS “Citadele banka”, konts: LV12PARX 0006 6847 6001 5. 

Izsole notiks Bērzpils ielā 56, Balvi, Balvu novads 2.stāvā sēžu zālē, 2019.gada 29.janvārī plkst.11:00.

 

Izsoles noteikumi

1407 skatījumi