JoomlaTemplates.me by BlueHost Reviews

Avārijas dienests 24/7 - 20222011

 

 

IEVĒRĪBAI!!!
* Ūdens rādījumus var nodot Bill.me platformā, p/a SAN-TEX mājaslapā no mēneša 25.datuma līdz mēneša pēdējai darbadienai vai iemetot kvītiņu p/a SAN-TEX pastkastītē līdz katra mēneša 28.datumam

Iedzīvotājiem ir jāreģistrē decentralizētās kanalizācijas sistēmas

Kategorija: Raksti, publikācijas Publicēts Trešdiena, 26 Februāris 2020 Autors San-Tex

       Pirms gada Balvu novada pašvaldība izdeva saistošos noteikumus “Par decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrācijas un lietošanas kārtību Balvu novadā”, lai novērstu vides piesārņošanu un nodrošinātu regulāru notekūdeņu izvešanu un novadīšanu centralizētajā kanalizācijas sistēmā. Šie noteikumi ir saistoši gan fiziskām, gan juridiskām personām.

       Atgādinām svarīgāko par šiem noteikumiem!

       Tātad decentralizētās kanalizācijas sistēma ir iekārtu kopa (individuālās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, kuru jauda nepārsniedz 5 m3/diennaktī, krājrezervuāri, septiķi, nosēdatakas, biotanki, u.c.), kas tiek izmantota individuālo notekūdeņu apsaimniekošanā.

Izvešanas biežums

       Minimālo notekūdeņu izvešanas biežumu no krājtvertnēm nosaka pēc formulas: I = B/A, kur I –krājtvertnes izvešanas biežums gadā (reizes), B – personu kopējais ūdens patēriņš gadā (m3), pieņemot, ka vienas personas ūdens patēriņš ir 1 m3/mēnesī vai arī, izmantojot datus, (tiek nolasīts no ūdens skaitītāja) par faktisko ūdens patēriņu; A –tvertnes tilpums m3.

       Minimālais notekūdeņu, nosēdumu izvešanas biežums no septiķa ir viena reize gadā, ar nosacījumu, ja izvedamais apjoms ir vismaz 70% no septiķa darba tilpuma.

       Minimālais notekūdeņu, nosēdumu vai dūņu izvešanas biežums no rūpnieciski izgatavotām attīrīšanas iekārtām, kuras attīrītos notekūdeņus novada vidē un kuru kopējā jauda ir mazāka par 5 m3/diennaktī, ir nosakāms saskaņā ar iekārtas ražotāja izdoto tehnisko dokumentāciju vai instrukcijām par šo iekārtu ekspluatāciju.

Prasības asenizatoriem (strādnieks, kas veic asenizācijas darbus)

        Asenizatoram ir jābūt reģistrētam Komercreģistrā vai Valsts ieņēmumu dienestā (VID) kā saimnieciskās darbības veicējam, kā arī reģistrētam VID kā nodokļu maksātājam. Persona nedrīkst būt VID vai pašvaldības administrēto nodokļu parāds, kas kopsummā pārsniedz EUR 150.

       Asenizatoram ir jābūt noslēgtam līgumam ar PA “SAN – TEX” – Balvu pilsētā, vai pagasta pārvaldi – pagastu ciemos, atkarībā no pakalpojumu sniegšanas vietas, par decentralizēto kanalizācijas sistēmu šķidro sadzīves atkritumu pieņemšanu, izņemot gadījumus, ja decentralizēto pakalpojumu sniedz PA “SAN – TEX” vai pagasta pārvalde.

       Protams, asenizatoram jābūt nodrošinātam ar pakalpojuma sniegšanai paredzētu specializētu transporta līdzekli.

       Pēc kanalizācijas notekūdeņu savākšanas asenizators noformē pakalpojumu kvīti divos eksemplāros, kur 1 izsniedz klientam, bet otru glabā savā lietvedībā. Kvītis tiek numurētas viena kalendārā gada ietvaros atbilstoši ieraksta kārtas numuram Asenizācijas pakalpojumu reģistrācijas žurnālā, kas tiek sagatavots elektroniski.

       No klienta savāktos kanalizācijas notekūdeņus asenizators nolej tikai pakalpojumu kvītī norādītajā pieņemšanas punktā, citās vietās tos noliet kategoriski aizliegts.

       Ja pakalpojuma sniegšanas laikā ir bijuši neparedzēti starpgadījumi, asenizators par to izdara piezīmi reģistrācijas žurnālā.

       Līdz kārtējā gada 1.februārim asenizators iesniedz Balvu novada pašvaldības reģistra uzturētājiem rakstveida deklarāciju par iepriekšējā saimnieciskajā gadā izvesto notekūdeņu un nosēdumu apjomu konkrētajā teritorijā saskaņā ar noteikumos pievienoto veidlapu, kuru iesniedz klātienē, nosūta pa pastu vai elektroniski.

       Lai asenizators varētu veikt šo darbu, nepieciešams reģistrēties, iesniedzot rakstveida iesniegumu Balvu novada pašvaldībā.

Kanalizācijas sistēmu reģistrācija, kontrole un uzraudzība

       Īpašniekiem ir pienākums reģistrēt decentralizēto kanalizācijas sistēmu, aizpildot decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrācijas apliecinājumu (saistošo noteikumu pielikumā).

       PA “SAN – TEX” vai pagasta pārvaldei ir tiesības veikt decentralizētās kanalizācijas sistēmā uzkrāto un novadīto notekūdeņu paraugu analīzes, lai noskaidrotu, vai decentralizētā kanalizācijas sistēma darbojas atbilstoši tās ekspluatācijas prasībām, kā arī prasīt īpašniekiem veikt sistēmas pārbūvi vai jaunas sistēmas izbūvi vai iekārtu uzstādīšanu, ja decentralizētās kanalizācijas sistēmas ikgadējā vai ārkārtas apkope nenovērš kaitējumu videi. Tāpat minētās iestādes ir tiesīgas pārbaudīt decentralizēto notekūdeņu pakalpojuma saņemšanas apliecinošo attaisnojuma dokumentu esamību, informējot īpašnieku, piekļūt decentralizētās kanalizācijas sistēmai, lai veiktu tās tehniskā nodrošinājuma un apsaimniekošanas prasību izpildes kontroli, pieprasīt atskaites par izvesto notekūdeņu apjomu no asenizatoriem.

       Par šo noteikumu noteikto notekūdeņu un nosēdumu izvešanas minimālā biežuma neievērošanu – izsaka brīdinājumu vai naudas sodu – fiziskās personas līdz 350,00 eiro, juridiskās personas – līdz 500,00 eiro.

       Par asenizatoram noteikto prasību neievērošanu izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu – fiziskajām personām līdz 100 eiro, juridiskajām personām – līdz 1000 eiro. Par atkārtotu šo prasību neievērošanu uzliek naudas sodu – fiziskajām personām līdz 350 eiro, juridiskajām personām – līdz 1400 eiro.

998 skatījumi