JoomlaTemplates.me by BlueHost Reviews

Avārijas dienests 24/7 - 20222011

 

 

IEVĒRĪBAI!!!
* Ūdens rādījumus var nodot Bill.me platformā, p/a SAN-TEX mājaslapā no mēneša 25.datuma līdz mēneša pēdējai darbadienai vai iemetot kvītiņu p/a SAN-TEX pastkastītē līdz katra mēneša 28.datumam

Informācija ūdens lietotājiem

Kategorija: Raksti, publikācijas Publicēts Ceturtdiena, 02 Janvāris 2020 Autors San-Tex

 

 

Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 9.decembra noteikumos Nr.1013 “Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu”

 

       2019. gada 19.novembrī tika apstiprināti grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 9.decembra noteikumos Nr.1013 “Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu” (turpmāk - Noteikumi). Būtiskākās Noteikumu izmaiņas skar pašus dzīvokļu īpašniekus. Noteikumi nosaka, ka turpmāk ūdens starpības rašanās problēma jārisina pašiem dzīvokļu īpašniekiem.

Ūdens patēriņa starpības rašanās iemesli:

 •  uzrādīti mazāki ūdens patēriņa skaitītāju rādījumi, nekā tie ir patiesībā; 
 •  mehāniski ietekmēti ūdens patēriņa skaitītāji, apturot vai kavējot to darbību;
 •  uzstādīti dažādi ūdens patēriņa skaitītāji;
 •  uzstādīti ūdens patēriņa skaitītāji ar dažādu ūdens plūsmas uztveršanas jutību;
 •  dzīvojamās mājas ūdensapgādes sistēma ir sliktā tehniskā stāvoklī;
 •  atšķirīgos datumos nolasīti un iesniegti ūdens patēriņa skaitītāju rādījumi, kā arī nolasot, tie noapaļoti;
 •  avārijās, remontdarbos nopludinātais ūdens daudzums;
 •  daļā atsevišķajos īpašumos nav uzstādīti vai nav verificēti ūdens patēriņa skaitītāji;
 •  atšķirīgs laiks, kad jāveic ūdens patēriņa skaitītāju atkārtota verificēšana;
 •  aizsērējuši ūdens patēriņa skaitītāji, sliktāka ūdens kvalitāte;
 •  ūdens patēriņa skaitītāju uzstādīšanas, lietošanas prasību neievērošana;
 •  aizsērējis vai citādi bojāts mājas kopējais ūdens skaitītājs (komercuzskaites mēraparāts).

 

       Ja veidojas ūdens patēriņa starpība, veic ūdens patēriņa pārrēķinu. Dzīvokļu īpašnieki ūdens patēriņa starpību sedz atbilstoši vienam no šādiem aprēķina veidiem, kuru izvēlas pārvaldnieks: 

 • dzīvojamā mājā esošo atsevišķo īpašumu skaitam,
 • proporcionāli atsevišķā īpašuma ūdens patēriņam par pēdējo mēnesi,
 • proporcionāli atsevišķā īpašuma vidējam ūdens patēriņam par pēdējiem trim mēnešiem,
 • proporcionāli atsevišķā īpašumā ietilpstošās kopīpašuma domājamās daļas apmēram,
 • atbilstoši atsevišķajā īpašumā dzīvojošo (vai deklarēto) personu skaitam, ja dzīvojamā mājā nav neapdzīvojamo telpu un mākslinieka darbnīcu, 

 

izņemot  gadījumus, ja:

 • nav iesniegta informācija par ūdens patēriņa skaitītāja rādījumu noteiktajā termiņā vismaz trīs mēnešus pēc kārtas,
 •  nav uzstādīts, nomainīts vai atkārtoti verificēts ūdens patēriņa skaitītājs;
 • ūdens patēriņa skaitītājs uzstādīts, neievērojot prasības, kas noteiktas normatīvajos aktos, dzīvokļu īpašnieku kopības vai pārvaldnieka lēmumā, t.i., noteikumu 14.1 punkts nosaka, ka ūdens patēriņa skaitītāju uzstādīšanu, nomaiņu un to atkārtoto verificēšanu atbilstoši normatīvajiem aktiem par mērījumu vienotību atsevišķajā īpašumā nodrošina dzīvokļa īpašnieks, ja dzīvokļu īpašnieku kopība saskaņā ar šo Noteikumu 14.3  punktu vai pārvaldnieks saskaņā ar šo noteikumu 30.2 punktu nav noteicis citu kārtību. Tas nozīmē, ka gan dzīvokļu īpašnieku kopība ar lēmumu var noteikt kārtību (tai skaitā prasības ūdens patēriņa skaitītāju tehniskajiem parametriem, papildaprīkojumam un uzstādīšanai), kādā dzīvokļa īpašnieks vai pārvaldnieks, vai cita pilnvarotā persona nodrošina ūdens patēriņa skaitītāju uzstādīšanu, nomaiņu un to atkārtoto verificēšanu atsevišķajā īpašumā atbilstoši normatīvajiem aktiem par mērījumu vienotību, gan arī pārvaldnieks var sagatavot priekšlikumus, kas nosaka, ka nepieciešamas vienotas prasības ūdens patēriņa skaitītājiem vai cita kārtība to uzstādīšanai, nomaiņai un atkārtotās verificēšanas nodrošināšanai. Ja pārvaldnieks sagatavo šos priekšlikumus, bet dzīvokļu īpašnieku kopība sešu mēnešu laikā pēc šo noteikumu 30. punktā noteiktās informācijas saņemšanas par to nav lēmusi (šo noteikumu 14.3 punkts), tad lēmumu par šiem ūdens patēriņa starpības samazināšanas pasākumiem pieņem pārvaldnieks. Minētā kārtība ir vienota visā dzīvojamā mājā,
 • atkārtoti nav ļauts veikt atsevišķajā īpašumā esošo ūdens patēriņa skaitītāju pārbaudi, ja par šādas pārbaudes veikšanu rakstiski paziņots vismaz nedēļu iepriekš, nosūtot paziņojumu uz atsevišķo īpašumu, kurā plānota skaitītāju pārbaude vai, ja ūdens patēriņa skaitītāju pārbaudē konstatēts, ka ūdens patēriņa skaitītāja pievienošanas vieta nav noplombēta vai nav noplombēta pārvaldnieka klātbūtnē atbilstoši šiem noteikumiem vai ūdens patēriņa skaitītājs, tā metroloģiskais aizsargzīmogojums (plombējums), pievienošanas vietas plombējums ir bojāts vai patvarīgi aizstāts, vai noņemts, vai ietekmēta ūdens patēriņa skaitītāja darbība,
 • atkārtoti nav ļauts pārvaldniekam vai citai dzīvokļu īpašnieku kopības pilnvarotai personai veikt atsevišķajā īpašumā ūdens patēriņa skaitītāju uzstādīšanu, nomaiņu vai nodrošināt to atkārtoto verificēšanu, ja tas ietilpst pārvaldnieka vai citas dzīvokļu īpašnieku kopības pilnvarotās personas pienākumos un par šiem darbiem ir rakstiski paziņots vismaz nedēļu iepriekš, nosūtot paziņojumu uz attiecīgo atsevišķo īpašumu.                              

       

       Ūdens patēriņa skaitītāju uzstādīšana vai nomaiņa dzīvokļa īpašumā ir maksas pakalpojums – nomaksā Norēķinu centrā, Partizānu ielā 14, Balvos vai internetbankā, norādot savu vārdu, uzvārdu, adresi un telefona numuru. Saņemot maksājumu, mēs ar Jums sazināsimies. Informācija par maksas pakalpojumu cenrādi pieejama Balvu novada pašvaldības aģentūras “SAN-TEX” mājaslapā www.san-tex.lv vai zvanot pa tālruni 64507199.

       Ļoti būtiska izmaiņa skar iedzīvotājus, ja ir paredzama dzīvokļa īpašnieka prombūtne, kuras laikā īpašumā neviens nedzīvos un netiks nodoti ūdens patēriņa skaitītāju rādījumi. Dzīvokļa īpašniekam vismaz nedēļu iepriekš par to jāinformē pārvaldnieku rakstiski vai pārvaldnieka noteiktajā saziņas formā, norādot prombūtnes laiku, kas nepārsniedz trīs mēnešus. Ja plānota prombūtne ilgāka par trim mēnešiem, dzīvokļa īpašnieks atkārtoti par to informē pārvaldnieku.

 

SECINĀJUMS

 

 • Nolasiet un nododiet ūdens patēriņa skaitītāju rādījumus iespējami tuvu aģentūras noteiktajai ūdens patēriņa skaitītāju rādījumu iesniegšanas pēdējai dienai, t.i., no katra mēneša 25. līdz 28.datumam, 
 • sekojiet līdzi ūdens patēriņa skaitītāja verifikācijas termiņam, 
 • ja ir prombūtne, neaizmirstiet ik pēc trim mēnešiem mums to paziņot.

                   

p/a “SAN-TEX” direktors U.Sprudzāns

2498 skatījumi